در چه صورتی ایمیل شما توسط وزارت میهن آمریکا (dhs) بررسی میشود؟

در چه صورتی ایمیل شما توسط وزارت میهن آمریکا (dhs) بررسی میشود؟

۳ اسفند ۱۳۹۱ هیچ دیدگاهی برای در چه صورتی ایمیل شما توسط وزارت میهن آمریکا (dhs) بررسی میشود؟ ثبت نشده

کاربرد برخی واژه‌های خاص سبب می‌شود تا وزارت امنیت میهن آمریکا، کلیه ایمیل‌ها وفعالیت‌های اینترنتی شما را تحت نظر بگیرد.